North Kite ernyő bérlés

 

Szeptembertől már a Szent Orbán téri Windsurf és Kite Pro Shopban is tudtok bérelni felszerelést. A legújabb Rebel, Dice és Neo ernyőket bárral együtt tudjátok bérelni nálunk. Sőt, ha megtetszik a termék, akkor kedvezményes áron meg is vehetitek, vagy választhattok magatoknak egy másikat. A részleteket alább összefoglaltuk nektek: 

 

 

Kite ernyő + bár bérlés:

50.000 Ft / 1 hét

70.000 Ft / 2 hét

 

Kite deszka bérlés:
25.000 Ft / 1 hét
35.000 Ft / 2 hét

 

Teljes felszerelés bérlés (kite ernyő + bár, deszka, trapéz):

75.000 Ft / 1 hét

115.000 Ft / 2 hét

 

 

A bérlés árának 50%-át felszerelés vásárlás esetén beszámítjuk!

 

 

Különleges ajánlat: az RYB ( http://rybsport.com/ ) által szervezett külföldi túrák során bérelt felszerelés megvásárlása esetén .

 

Annak bérleti díját 100%-ban beszámítjuk. Más ernyő vásárlása esetén a bérleti díj 50%-át számítjuk be.

 

 

Kérdésekért, észrevételetekért keressétek :

 

 

Lazsádi László

North Kite Team manager

06/30/996-78-82

 

Pilissy Erika

 

North Kite Team oktató

06/20/200-72-29

 

 

 

byDet

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS SPORTESZKÖZRE

 
Amely létrejött egyrészről  
     cégszerű megnevezés: ..…...……………….……………………………………………
     (székhelye:                      ..…...……………….…………………………………………..,
cégjegyzék száma:         ..…...……………….…………………………………………..,
képviselő neve, tisztsége: .....……………….…………………………………………..),
mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó);
 
másrészről                           
     családi és utónév:          ..…...……………….……………………………………………
     (szül.hely; szül.idő:        ..…...……………….……………………………………..……,
anyja neve.:                     ..…...……………….………………………………………..…,
lakik:                                 ..…...……………….…………………………………………..,
személyi ig.szám:           ..…...……………….…………………………………………..),
mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) (együttesen: Felek) között alulírt helyen és időpontban az alábbiak szerint.
 
 
1.    Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonát képező …………..………………………. megnevezésű, ……………………… típusú, ………………………………. gyári számú, ……… darabszámú sporteszközt az alább felsorolt tartozékokkal együtt:
 
 
 
               ………………………………………………………………………………………… (továbbiakban: Bérlemény).
 
2.         A bérlet kezdete: ……….. év ……………...….... hónap ………. napja
A bérlet lejárta: .………. év ……………….…. hónap ….…... napja.
 
3.      A bérlemény bérleti díja …………………..…….. Ft+Áfa/hó (azaz ….……………………………………………… forint+Áfa/hó).
 
 
     4.      A bérlet idejére vonatkozó bérleti díj összegét, ………………..…….. Ft+Áfa-t (azaz ….……………………………………………… forint+Áfa-t) Bérlő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Bérbeadónak megfizeti. A Bérbeadó az összeg átvételét jelen szerződés aláírásával elismeri.
 
5.      Bérbeadó szavatosságot vállal, hogy a bérlemény szerződés szerinti használatra alkalmas. Felek erről a szerződés aláírásakor, az átadással egyidejűleg közösen meggyőződnek. A Bérlő a bérleményt használati útmutatójával együtt, kifogástalan, tiszta, üzemképes állapotban veszi át, amelyet jelen szerződés aláírásával elismer.
 
6.      Bérlő kötelezettséget vállal a bérlemény rendeltetésszerű használatára és megóvására. A rendeletetés-, és szerződésellenes használatból eredő károkért felelősség a Bérlőt terheli.
 
7.      Bérlő kötelezettséget vállal, hogy Bérbeadó írásos engedélye nélkül a bérleményt harmadik fél használatába nem adja. Amennyiben Bérlő a bérleményt a Bérbeadó engedélye nélkül mégis átengedi másnak használatra, felelős az így bekövetkezett károkért is.
 
8.      Bérlő köteles a bérlemény rendeltetésszerű használata során észlelt meghibásodást, üzemzavart a bérlemény haladéktalan üzemen kívül helyezésével egyidejűleg a Bérbeadót értesíteni.
 
9.      A bérlet ideje alatt Bérbeadó saját költségén gondoskodik a bérlemény karbantartásáról és azoknak a hibáknak a kijavításáról, amelyek a rendeltetésszerű használat mellett jelentkeznek.
 
10.    Bérlő köteles a bérleti szerződés lejártakor a bérleményt üzemképes, tiszta állapotban a Bérbeadónak visszaszolgáltatni.
 
11.    Felek megállapodnak, hogy a bérlet lejárta előtt ……. nappal bejelentett igénye alapján, Bérlő kérheti a bérleti szerződés meghosszabbítását.
 
12.    Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Bérlő a szerződés lejárta után szolgáltatja vissza a bérleményt, úgy a Bérbeadó jogosult a havi bérleti díj 100 %-át kitevő felárat felszámítani.
 
13.    Felek megállapodnak, hogy amennyiben a bérlemény a bérlet időtartama alatt a Bérlő hibájából megsemmisül, elvész, vagy használhatatlanná válik, a Bérlő köteles a Bérlemény értékét Bérbeadónak maradéktalanul megtéríteni.
 
14.    Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
 
15.    Felek a jelen szerződésből származó esetleges jogvitájuk rendezésére a ……………...……………………… Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
 
 
Jelen szerződés ……... példányban készült, melyből minden aláírót ……… példány illet meg.
 
Jelen bérleti szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá.
 
 
Kelt: ……………………….., ……….. év …………..……. hó …... napján.
 
 
 

…………………………………                           ………………………………
                           bérbeadó                                                          bérlő